Nieuws

Statuten

Heden, de vijftiende maart negentienhonderd negen en zeventig, verschenen voor mij, Meester Erik Johann Schwarze, notaris ter standplaats Zaandam, gemeente Zaanstad:

1.   de heer Meester Abraham Hendrik SybrandusThesingh, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam, ten deze handelend als gevolmachtigd lasthebber van de heer Doctorandus Hans RudySibilo, apotheker, wonende teHeiloo,  Pastoor Muyenweg 17, geboren te Paramaribo (Suriname, op 10 juli negentienhonderd acht en twintig;

2.   de heer Paulus Jacobus Justinus Janmaat, leraar, wonende te Egmond Binnen (gemeente Egmond), Kruiskroft 22, geboren te Utrecht op veertien april negentienhonderd vier en veertig, blijkende van voormelde volmacht uit een onderhandse akte van volmacht, welke na overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 van de Wet op het Notarisambt te zijn voor echt erkend aan deze minute wordt vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij de akte op te richten de vereniging ‘FlashingHeiloo’, en daarvoor vast te stellen de navolgende:

Statuten

Naam en zetel:

Artikel 1

De vereniging draagt de naam ‘FlashingHeiloo’,
Zij heeft haar zetel in de gemeenteHeiloo.

Doel

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de basketballsport.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. de beoefening van de basketballsport;
b. het organiseren van en het deelnemen aan gebeurtenissen op het gebied van de basketballsport;
c. alle andere wettige haar ten dienste staande middelen.

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus, behoudens dat het eerste verenigingsjaar, dat loopt vanaf een en dertig augustus van het jaar waarin de vereniging is aangegaan.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden, buitengewone leden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt / worden daaronder verstaan zowel de gewone leden, de juniorleden als de buitengewone leden tenzij het tegendeel blijkt.
 2. 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. 3. Juniorleden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde en nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
 4. 4. Buitengewone leden zijn zij, die in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
 5. 5. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5.

 1. Als gewoon lid en juniorlid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Buitengewone leden worden op voorstel van het bestuur door dealgemene vergadering benoemd, met tenminste een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld moeten worden.

De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap  te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 3. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden uit de algemene vergadering uit de meerderjarige leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
 5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een/derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene Ledenvergadering

Artikel 11

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt tijdens deze vergadering zijn verslag uit en legt verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ten jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. De commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene jaarvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid twee bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan veertien dagen. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 13

 1. Alle leden – zie artikel 4 lid 1 – hebben toegang tot de algemene vergadering terwijl alleen de gewone en buitengewone leden daar ieder één stem hebben. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris in het notulenboek aangetekend, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

  Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen.

  Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

  Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezig dit verlangt.

Artikel 14

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 15

 1. Wijziging der statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen
 4. Indien op een algemene vergadering geen twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering uitgeschreven op gelijke wijze als in de leden 1 en 2 van dit artikel vermeld, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid tot statutenwijziging kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebracht stemmen.

Artikel 16

 1. Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daar van een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welke gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Ontbinding & vereffening

Artikel 18

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen dan de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door het bestuur dan wel bij besluit van de algemene vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal als leden van het bestuur zullen optreden:

 1. de lastgever Sibilo, als voorzitter;
 2. de comparant Janmaat, als secretaris;
 3. de heer Benjamin Wallaga, wonende te Heiloo, Obriglaan 49, als penningmeester;
 4. de heer Jelle Hoogkamer, wonende te Egmond aan Zee, President Kennedyboulevard 546, als lid;
 5. mevrouw D. Schuitemaker-Kramer, wonende te Heiloo, Kennemerstraatweg 510, als lid.

De comparanten zijn mij, als notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Zaandam op de in het hoofd dezer vermelde datum.

Onmiddellijk nadat opgave van de zakelijke inhoud dezer akte aan de comparanten is gedaan en na haar volledige voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. (Getekend): A.H.S. Thesingh, P.J.J. Janmaat, E.J. Schwarze.

Geregistreerd te Haarlem in Registratie 3, deel 415, nummer 2410, geen renvooien, één annex op 22 maart 1979 Registratie 2 nr. 1502-12. Voldaan aan kosten van registratie drie gulden fl 3,–.

De inspecteur, w.g., A.J.C. Veltkamp, A.J.C. Veltkamp, adj. Commies A.

De ontvanger, w.g., B. Timmerman, B. Timmerman, Kassier.

VOOR AFSCHRIFT

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.