Nieuws

Huishoudelijk reglement

Flashing Heiloo heeft een Huishoudelijk reglement.

Dit reglement is vastgesteld om de zaken te regelen die niet in de statuten zijn vastgelegd.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  BASKETBALLVERENIGING FLASHING HEILOO

 

ALGEMEEN

Art. 1     Dit reglement is vastgesteld om die zaken te regelen waarin de statuten niet voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de Algemene Ledenvergadering wenselijk wordt geacht.

Art. 2     Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en de reglementen alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het officiële mededelingenblad zijn bekendgemaakt en/of op de website van de vereniging.

Art. 3     Waar in dit reglement hij of hem of de daarmee verwante voornaamwoorden, hetzij als woorden, hetzij als deel van een woord, voorkomen, zijn deze om taalkundige redenen gebruikt met de bedoeling de algemene betekenis aan te geven (dat wil zeggen: toepasbaar op iedereen, zowel op de mannelijke als de vrouwelijke sekse).

 

TOELATING ALS LID

Art. 4     Degene die lid wil worden van de vereniging levert hiertoe een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij het bestuur of de ledenadministratie.
Voor kandidaat-leden die de leeftijd van meerderjarigheid nog niet hebben bereikt, is medeondertekening door tenminste één der ouders of voogd vereist.

Het bestuur beslist over toelating en kan een kandidaat zonder opgaaf van redenen weigeren. Bij niet toelating van een kandidaat wordt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Iedere kandidaat aanvaardt het lidmaatschap onmiddellijk na inlevering van het inschrijfformulier. Hij is verplicht het secretariaat zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van eventuele adreswijziging.

Bij aanmelding tot het lidmaatschap is de kandidaat inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur.

 

SAMENSTELLING EN ONDERSCHEID IN LEDEN

 

Art. 5     De vereniging bestaat uit:
1. gewone leden, inclusief trainende en junior leden
2. buitengewone leden
3. begunstigende leden

 

Art. 5.1. Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketballsport daadwerkelijk te beoefenen in door of namens de N.B.B., haar afdelingen of de vereniging georganiseerde wedstrijden. Trainende leden zijn leden die ingeschreven staan bij de NBB en bij Flashing Heiloo alleen trainingen volgen. Junior leden zijn gewone leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Ad 5.2.   Buitengewone leden zijn te onderscheiden in leden van verdienste en ereleden. Leden van verdienste zijn personen die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd worden vanwege hun verdienste voor de vereniging of voor de beoefening of bevordering van de basketballsport en hun benoeming hebben aanvaard.

Ereleden zijn personen, die vanwege hun uitzonderlijke verdienste voor de vereniging of voor de beoefening of bevordering van de basketballsport op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd worden en hun benoeming hebben aanvaard.

Ad 5.3.     Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bestuursleden die niet vallen onder lid 5.1 en lid5.2 vallen onder deze categorie.

 

Art. 6        De gewone leden worden onderscheiden in:
1. de seniorleden
2. de U22
3. de U20
4. de U18
5. de U16
6.de U14
7.de U12
8.de U10

 

Ad 6.1.     Seniorleden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt.

Ad 6.2.     U22 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 20 of 21 jaar hebben bereikt.

Ad 6.3.     U20 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 18 of 19 jaar hebben bereikt.

Ad 6.4.     U18 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 16 of 17jaar hebben bereikt.

Ad 6.5.     U16 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 14 of 15 jaar hebben bereikt

Ad 6.6.     U14 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 12 of 13 jaar hebben bereikt.

Ad 6.7      U12 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start de leeftijd van 10 of 11 jaar hebben bereikt.

Ad 6.8      U10 leden zijn zij, die bij aanvang van het kalenderjaar waarin de competitie start jonger zijn dan 10 jaar.

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 

Art. 7     Rechten gewone leden en buitengewone leden

Gewone leden en buitengewone leden zijn gerechtigd tot:

 1. het bijwonen van wedstrijden, onder door het bestuur vast te stellen bepalingen en condities;
 2. b. het deelnemen aan door de N.B.B. georganiseerde wedstrijden en demonstraties onder door het bestuur vast te stellen bepalingen en condities mits zij als dit noodzakelijk is ook als spelend lid bij de NBB zijn aangemeld.
 3. het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden, demonstraties en trainingen onder door het bestuur vast te stellen bepalingen en condities;
 4. het uitoefenen van door de statuten en/of huishoudelijk reglement te noemen rechten of rechten welke uit de toepassing van statuten en huishoudelijk reglement voortvloeien.

 

Art. 8     Verplichtingen gewone leden en buitengewone leden

Gewone leden en buitengewone leden zijn verplicht tot:

 1. het begeleiden van door de N.B.B., een afdeling der N.B.B. , of de vereniging georganiseerde wedstrijden of demonstraties, onder door het bestuur vast te stellen bepalingen en condities, dit met uitzondering van de trainende leden.
 2. b. het dragen van het officiële verenigingstenue bij het uitkomen in door de N.B.B., een afdeling der N.B.B. , of de vereniging georganiseerde wedstrijden en demonstraties.
 3. het nakomen van door statuten of huishoudelijk reglement te noemen verplichtingen en/of verplichtingen welke uit de toepassing van statuten of huishoudelijk reglement voortvloeien.

 

Art. 9     Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de N.B.B., een afdeling van de N.B.B. of de vereniging na te leven.

 

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Art. 10   Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

 1. door het overlijden van het lid;
 2. door opzegging door of namens het lid;
 3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
 4. door opzegging door het bestuur

Het lidmaatschap kan worden omgezet in:

 1. van buitengewoon lid naar gewoon lid;
 2. van gewoon lid naar buitengewoon lid.

 

Ad 10b. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 1 juli. Opzegging door of namens het lid voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar door schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven of als poststuk met ontvangstbewijs bij het bestuur.
Indien het lidmaatschap tussen 1 juni en 1 september van een lopend verenigingsjaar wordt opgezet is 50 % van het contributiebedrag verschuldigd met daarbij € 25,= aan administratieve heffing.

Indien het lidmaatschap na 1 september van het lopende verenigingsjaar wordt opgezet is 100 % van het contributiebedrag verschuldigd.

 

HET BESTUUR

 

Art. 11   1.  Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging.

 1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien en ten aanzien van de uitlegging van bepalingen waarover verschil van mening bestaat, welke beslissing vatbaar is voor vernietiging door de algemene vergadering.
 2. De benoeming van het bestuur en de samenstelling daarvan wordt geregeld in art. 9 van de statuten.

 

Art. 12   Op de jaarlijkse algemene vergadering treden de bestuursleden volgens een door het bestuur opgesteld rooster af. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt uiterlijk in de eerstvolgende vergadering voorzien. Een tussentijdse benoeming blijft de goedkeuring van de algemene vergadering behoeven.

 

Art. 13   Officiële verenigingstenue

 1. Het bestuur stelt het officiële verenigingstenue vast, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Leden die uitkomen in wedstrijden dienen het door het bestuur voorgeschreven clubtenue te dragen, tenzij het bestuur anders besluit.

Het shirt dient voorzien te zijn van, door het bestuur bepaalde, borst- en rugnummers.

 1. Het bestuur stelt het officiële reserve verenigingstenue vast.
 2. Het bestuur kan, in afwijking van de in art. 8 letter b eerste volzin genoemde verplichting, teams toestemming verlenen tot het dragen van kleding welke afwijkt van het officiële verenigingstenue. Het bestuur stelt echter als eis dat deze kleding per team uniform moet zijn.

 

Art. 14   Voorzitter

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen alsmede de algemene vergaderingen van de vereniging. Bij alle bestuursaangelegenheden vervult hij een coördinerende rol. Hij is met name belast met het toezicht op het stipt naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. In het geval van vertegenwoordiging bij externe overlegsituaties, fungeert hij als woordvoerder van het bestuur.

 

Art. 15   Secretaris

De secretaris voert de correspondentie betreffende de officiële bestuursstukken uit naam van de vereniging, zo nodig in overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken kopie te houden en deze met de belangrijke ingekomen stukken in het archief op te nemen. Hij is belast met het archief.
Hij roept de algemene vergadering en de bestuursvergadering bijeen en stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en houdt de notulen bij. Hij maakt een besluitenlijst van de vergaderingen en van de algemene vergadering.
Hij brengt in de jaarvergadering verslag uit van de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen boekjaar.
Hij zorgt voor publicatie aan de leden, buitengewone leden, begunstigende leden en donateurs van daarvoor in aanmerking komende besluiten.

Hij houdt een register bij van de buitengewone leden van de vereniging en nodigt hen uit voor de algemene ledenvergadering. Dit register legt hij jaarlijks voor aan de algemene Ledenvergadering. Hij verricht alle overige tot zijn taak behorende werkzaamheden, voortvloeiend uit de toepassing van de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

 

Art. 16   Penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Tot het doen van uitgaven behoeft hij machtiging van het bestuur. Van deze verplichting kan hij door het bestuur worden vrijgesteld voor zover het bedragen betreffen, die niet strijdig zijn met de op de algemene vergadering goedgekeurde begroting.

Voor het beleggen van gelden handelt hij in overleg met het bestuur. Onverminderd zijn verplichting tot tussentijdse verantwoording aan het bestuur, is hij verplicht alle onder zijn beheer bevindende boeken en bescheiden uiterlijk acht dagen voor de jaarvergadering aan de kascommissie te overleggen en door de kascommissie verlangde gegevens te verstrekken.
Bij tussentijds aftreden doet hij rekening en verantwoording aan de kascommissie binnen acht dagen na zijn aftreden.
Hij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen.
Hij is voor het bestuur verantwoording schuldig aan de algemene vergadering aan welke hij in de jaarvergadering het financiële verslag van het afgelopen boekjaar uitbrengt. Tevens doet hij in de jaarvergadering de begroting van inkomsten en uitgaven van het komende boekjaar aan de vergadering toekomen welke de goedkeuring van de vergadering behoeft. Tot zijn verantwoordelijkheid behoort de algemene zorg voor de financiële verantwoording van het beleid der vereniging en commissies.

 

Art. 17   Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor de planning van de thuiswedstrijden, welke in het kader van de N.B.B.-competitie, zijn afdelingen en onderafdelingen vastgesteld moeten worden. Daarnaast dient hij de leden tijdig in kennis te stellen van de door hen te spelen wedstrijden en wijst hij scheidsrechters en juryleden aan, waar dit vereist is

 

COMMISSIES

 

Art. 18   Benoeming, aftreden en verantwoording commissies en commissieleden

 1. Commissies en commissieleden worden benoemd door het bestuur met uitzondering van de kascommissie.
 2. De commissieleden regelen onderling de te vervullen functies.
 3. De commissieleden worden benoemd voor een periode van maximaal één jaar. Onder één jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee jaarvergaderingen. Zij treden af op de jaarvergadering en zijn terstond herkiesbaar.

 

Art. 19   Geldelijke verplichtingen

De commissie kunnen geen geldelijke verplichtingen aangaan dan na toestemming van de algemene vergadering of het bestuur.

 

 

Art. 20   Verslaglegging

De commissies uitgezonderd de kascommissie, zijn verplicht uiterlijk twee weken voor de jaarvergadering, een schriftelijk verslag van de in het afgelopen boekjaar door de commissies verrichte werkzaamheden bij de secretaris in te dienen.

 

Art. 21   Ontbinding, schorsing en ontslag

 1. De commissies kunnen te allen tijde worden ontbonden door het orgaan dat hen heeft ingesteld.
 2. De commissieleden kunnen te allen tijde geschorst en ontslagen worden door het orgaan dat hen heeft benoemd.

 

Art. 22   Mededeling besluiten

Commissies, uitgezonderd de kascommissie, dienen genomen besluiten voor de ten uitvoerlegging aan het bestuur mede te delen.

 

Art. 23   Het bestuur is gerechtigd besluiten van commissies, uitgezonderd de besluiten de kascommissie nietig te verklaren indien deze, naar het met rede omklede oordeel van het bestuur in strijd zijn met het algemeen belang van de vereniging.

 

Art. 24   Kascommissie

 1. De kascommissie bestaat uit twee leden en één plaatsvervangend lid, allen meerderjarig en wordt benoemd door de algemene vergadering. In deze commissie kunnen leden, leden van verdienste en ereleden zitting nemen. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de kascommissie.
 2. De kascommissie heeft tot taak het controleren van boeken en bescheiden van de penningmeester.
 3. Uiterlijk acht dagen voor de jaarvergadering en bij tussentijds aftreden van de penningmeester, binnen na zijn aftreden verricht zij haar taak.
 4. Van alle bevindingen neergelegd in een rapport dat door alle leden van de kascommissie wordt ondertekend, maakt zij melding aan de jaarvergadering.
  Bij tussentijds aftreden van de penningmeester wordt echter rapport uitgebracht aan het bestuur.

 

Art. 25   Kandidaten voor de commissies kunnen worden voorgedragen door het bestuur en de leden. Het bestuur en de leden hebben het recht op de algemene ledenvergadering kandidaten te stellen voor de door hen benoemde en te benoemen commissies

 

Art. 26   Bijzondere commissies

Indien het bestuur of de algemene vergadering het wenselijk oordeelt kunnen zij bijzondere commissies instellen. Op deze commissie zijn de bepalingen die gelden voor de bestaande commissies van toepassing.

 

Art. 27   Ontbinding bijzondere commissie.

De bijzondere commissies zijn ontbonden zodra zij hun taak hebben volbracht.
Binnen 14 dagen na volbrenging van deze taak moeten zij een schriftelijk verslag bij het bestuur indienen.

 

TUCHTRECHTSPRAAK

 

Art. 28   Wanneer naar de mening van het bestuur een lid, trainend lid of iemand die deel uit maakt van haar organen zodanig in strijd met de statuten, (huishoudelijk) reglementen of besluiten van bestuur of algemene vergadering handelt of de belangen van de vereniging schaadt, kan het bestuur tegen de betrokkene tuchtrechtelijk optreden.

De straffen zijn:

 1. berisping;
 2. geldboete;
 3. uitsluiting van deelname aan één of meerdere wedstrijden en/of trainingen;
 4. tijdelijke of definitieve ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of

meerdere functies;

 1. schorsing
 2. royement

 

De straffen b t/m f kunnen voorwaardelijk worden opgelegd.

Nadat tot royement besloten is, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld.

Tegen tuchtrechtelijk optreden van het bestuur staat binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving beroep open bij de commissie van beroep. Dit wanneer deze door de algemene vergadering in het leven is geroepen.

De algemene vergadering is slechts beroepsinstantie in de gevallen waarbij dit wettelijk of statutair is vastgesteld. De commissie van beroep dient te bestaan uit een oneven aantal leden, minimaal drie. Bestuursleden mogen in de commissie geen zitting nemen. Een verkiezing in de commissie geldt voor twee jaar.

De commissie doet binnen drie weken na schriftelijke instelling van het beroep uitspraak. Gedurende het beroep is de ten uitvoering legging van de straf opgeschort

 

Art. 29 Schorsing

 1. Tijdens de schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid, lid van verdienste of erelid, uitgezonderd het recht van beroep.
  Het bestuur kan echter toestaan dat de geschorste bepaalde rechten behoudt.
 2. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn verplichtingen als lid, lid van verdienste of erelid.

 

Art. 30   Ingaan van straf en schriftelijke strafoplegging

 1. Het bestuur is verplicht een straf niet eerder te laten ingaan dan nadat het lid of buitengewoon lid mondeling of schriftelijk door het bestuur op de hoogte is gesteld.
 2. Ingeval van mondelinge in kennis stelling dient de bestrafte alsnog schriftelijk van de strafoplegging op de hoogte te worden gesteld.

 

Art. 31   Het bestuur zal door de N.B.B. of een afdeling de N.B.B. aan de vereniging opgelegde boetes of in rekening gebrachte kosten bij de veroorzaker verhalen, tenzij het Bestuur anders beslist.

 

Art. 32   Betalingstermijn boetes

Boetes dienen uiterlijk 20 dagen na de dag waarop de kennisgeving van de bestraffing door het bestuur is verzonden te zijn voldaan. Wanneer een lid in gebreke blijft treedt art. 48 in werking.

 

VERGADERINGEN

 

Art. 33   Jaarvergaderingen

 1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De gang van zaken wordt geregeld in art. 12 , 13 en 14 van de statuten.
 2. In deze vergadering wordt:
 3. verslag uitgebracht door de kascommissie.
 4. verslag uitgebracht door het bestuur betreffende de werkzaamheden van de commissies.
 5. datgene behandeld waarvoor de statuten of huishoudelijk reglement behandeling in deze vergadering voorschrijven.

 

Art. 34   1.  Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen (art. 40 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek).

 1. De algemene vergadering is gerechtigd bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, aan andere organen over te dragen.

Art. 35   Agenda

 

 1. De oproeping tot een algemene vergadering moet de agenda vermelden.
 2. Bevat de agenda een verkiezing van bestuursleden en/of commissieleden dan dienen de door het bestuur of door de leden, leden van verdienste of ereleden gestelde kandidaten op de agenda vermeld te worden.
  Is het aantal vermelde kandidaten niet voldoende ter vervulling van de vacatures, dan kunnen in de vergadering nog kandidaten worden gesteld.

 

Art. 36   Kandidaatstelling voor functies in het bestuur of commissies geschiedt door het bestuur of schriftelijk door minstens drie leden gezamenlijk, onder een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

 

Art. 37   Opgave van tegenkandidaten voor het bestuur moet met inachtneming van art. 36 bij het bestuur, de secretaris, worden ingediend uiterlijk vijf dagen vóór het houden van de algemene vergadering, onder schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

 

Art. 38   Leden kunnen voorstellen en/of agenda punten voor de algemene vergadering indienen; zij dienen dit tenminste drie dagen vóór de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris te doen.

 

Art. 39 Motie

Elk lid, dat het woord voert, kan daarbij moties over het in behandeling zijnde onderwerp indienen. Zulk een motie moet op schrift gebracht en door de voorsteller ondertekend zijn. De motie kan alleen in behandeling worden genomen, indien zij door tenminste vier andere leden mede ondertekend of ondersteund wordt. De behandeling van de motie vindt onmiddellijk plaats, tenzij de vergadering besluit haar later te doen geschieden.

 

Stemmingen

 

 1. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk met gesloten briefjes.
 2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling tenzij de meerderheid anders beslist.

 

Art. 40 Stemming

 • Een stemming mag niet ten doel hebben uit te maken, welke van twee of meer voorstellen verkieslijk is. Over elk voorstel wordt in volgorde van indiening afzonderlijk gestemd, tenzij een later ingediend voorstel naar de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later ingediende de voorrang heeft. Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze vóór het voorstel in stemming en wel in volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement naar de mening van de voorzitter van verdere strekking is dan een vorig, in welk geval het later ingediende de voorrang heeft.
 • Als amendement mag slechts dat beschouwd worden, wat wijzigingen in bijzonderheden beoogt, zonder de grondgedachte van een voorstel aan te tasten, dit uitsluitend ter beoordeling van de voorzitter.
 • Nadat over alle artikelen, amendementen en notities is beslist, neemt de vergadering de beslissing over het onderwerp in zijn geheel.

 

Art. 41   Stembureau

Bij schriftelijke stemming stelt de voorzitter een stembureau in en benoemt hierin drie ter vergadering aanwezige leden, leden van verdienste of ereleden.

Art. 42   Herbenoeming

Herbenoeming van het bestuur of commissieleden kan bij acclamatie geschieden tenzij een lid, lid van verdienste of erelid hiertegen bezwaar maakt.

 

Art. 43   Bestuursvergadering

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt en voorts indien ten minste twee bestuursleden zo’n vergadering verlangen
 2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter en/of de secretaris met mededeling van de te behandelen onderwerpen.
 3. Voor de geldigheid van een bestuursvergadering is de aanwezigheid van een meerderheid van de bestuursleden vereist.
 4. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staken van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

 

Art. 44   Commissievergadering

 1. Op de commissie is het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing met de volgende toevoegingen.
 2. Het bestuur heeft altijd toegang tot de vergadering van een commissie, uitgezonderd de kascommissie.
 3. De commissies moeten ook vergaderen indien het bestuur hierom vraagt, uitgezonderd de kascommissie.

 

 

GELDMIDDELEN

 

Art. 45   Inkomsten vereniging

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, ontvangsten uit wedstrijden, donaties, subsidies en andere inkomsten. De hoogte van de contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan zonder toestemming van de vergadering de hoogte van de contributie jaarlijks aanpassen aan de stijging van het consumenten prijsindexcijfer zoals jaarlijks door het C.B.S. wordt vastgesteld. De vereniging hanteert de volgende contributie categorieën:

 • Senioren rayon
 • Senioren district, U22
 • U20 t/m U14
 • U12 en U10

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen spelende leden en leden, die alleen trainen.

 

Art. 46   Termijnbetaling contributie en uitstel van betaling contributie

 1. 1. De contributies van leden dienen te worden bepaald volgens een schema dat de penningmeester ieder jaar zal publiceren in het officiële verenigingsorgaan.
  Indien de inschrijving als lid later dan één maand na de aanvang van het seizoen geschiedt, dient de bijdrage binnen een maand na inschrijving te worden voldaan.
 2. Het bestuur is gerechtigd desgewenst tot automatische incasso over te gaan.
 3. Op verzoek van het lid is de penningmeester bevoegd het lid onder door het bestuur te bepalen voorwaarden uitstel van betaling te verlenen.

 

Art. 47   Geen contributie verschuldigd zijn de buitengewone leden die geen wedstrijden meer spelen of trainingen meer volgen bij Flashing Heiloo.

 

Art. 48   Aanmaning

 • De helft van het contributiebedrag dient elk seizoen voor het spelen van de eerste wedstrijd voldaan te zijn. De laatste helft dient voor 1 januari voldaan te zijn. Nieuwe leden zijn pas speelgerechtigd na betaling van de contributie.

Wanneer de contributie niet binnen de genoemde termijn en de boetes niet binnen de in art. 32 genoemde termijn is voldaan of niet is voldaan aan de bij de uitstel van betaling gestelde voorwaarden, wordt het lid door de penningmeester tot betaling gemaand, waarbij administratiekosten in rekening kunnen worden gebracht.

Wordt aan deze aanmaning geen gevolg gegeven dan is het bestuur gerechtigd het lid te straffen volgens art. 28 lid e, waartegen geen beroep mogelijk is. Het bestuur kan de invordering uit handen te geven aan een deurwaarder, waarbij alle bijkomende kosten in rekening worden gebracht aan het in gebreke blijvende lid.

 

Art. 49   Vergoeding kosten

Aan de bestuursleden en commissieleden kunnen na toestemming van het Bestuur vergader-, administratie-, reis- en eventuele verblijfkosten, die zij in de uitoefening van hun taak hebben moeten maken worden vergoed. Zij dienen hun vordering met omschrijving van de uitgaven in bij de penningmeester van de vereniging.

 

SLOTBEPALINGEN

 

Art. 50 Medische keuring

 • Door het bestuur kan een bewijs van medische keuring verlangd worden.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen ter zake het niet ondergaan van een medische keuring door de leden en trainende leden.

 

Art. 51 Communicatie

 1. ClubbladDe vereniging beschikt over een clubblad. Het clubblad zal jaarlijks in een door het bestuur vast te stellen frequentie verschijnen. Alle leden genoemd in art. 4 hebben recht op een clubblad.
 1. WebsiteDe vereniging beschikt over een website.

 

Art. 52 Sponsoren

 • De vereniging kan voor bepaalde teams of voor de vereniging als geheel (shirt) sponsoren aantrekken. Deze sponsoren moeten naast de sponsorkosten zoals kleding ook een bedrag aan de vereniging afdragen voor de algemene middelen. De vormen van sponsoring en de bedragen worden vermeld in de sponsorbijlage die door het bestuur wordt opgesteld en aan de ALV wordt voorgelegd.

 

Art. 53   Geen lid van de vereniging kan zich beroepen op onbekendheid met de statuten en de reglementen, alsmede de bestuursbesluiten en de officiële berichten welke in het officiële mededelingenblad zijn bekend gemaakt.

 

Art. 54   Met wijzigingen in de statuten en/of huishoudelijk reglement en met de door de algemene vergadering of het bestuur genomen bindende besluiten wordt ieder geacht op de hoogte te zijn door publicaties in het officiële verenigingsblad.

 

Art. 55   De leden en buitengewone leden aanvaarden het lidmaatschap van de Nederlandse Basketball Bond en onderwerpen zich aan haar statuten en reglementen.
De leden en buitengewone leden machtigen het bestuur hen te vertegenwoordigen op vergaderingen van de N.B.B. en haar afdelingen en namens hen stem uit te brengen of te doen brengen.

 

Art. 56   Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht in een algemene vergadering met een meerderheid der uitgebrachte stemmen.

 

Art. 57   Ter aanvulling van het huishoudelijk reglement en statuten kunnen reglementen worden opgesteld ter uitvoering van diverse bepalingen.

 

Art. 58   Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling der statuten.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.