Nieuws

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving in het kader van ongewenste omvangsvormen

Vertrouwenscontactpersoon Flashing Heiloo

 

 1. Inleiding

De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI), of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de vertrouwenscontactpersoon en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

Is dit laatste het geval, dan is er voor de vertrouwenscontactpersoon sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van seksuele intimidatie.

Overleg tussen de vertrouwenscontactpersoon en het bestuur speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de vertrouwenscontactpersoon zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. seksuele intimidatie dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken.

Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen.

Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de vertrouwenscontactpersoon om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Het is aan te bevelen dat binnen het bestuur een portefeuillehouder fungeert als aanspreekpunt voor de vertrouwenscontactpersoon.

In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de vertrouwenscontactpersoon beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. seksuele intimidatie. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de vertrouwenscontactpersoon wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de vertrouwenspersoon.

 1. Stappen
 1. Eerste opvang: verhaal en emoties

Een ieder kan een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.
De vertrouwenscontactpersoon moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

 1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
 1. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zoals in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd.
 1. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen

Naar aanleiding van wat de vertrouwenscontactpersoon ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

 1. Opheffen vertrouwelijkheid

De vertrouwenscontactpersoon informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de vertrouwenscontactpersoon moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reeds gemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de vertrouwenscontactpersoon hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven.
Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:

 • de vertrouwenscontactpersoon de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
 • het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 • naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
 • er in gevallen van ernstige twijfel bij de vertrouwenscontactpersoon (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden;

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en vertrouwenscontactpersoon hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de vertrouwenscontactpersoon de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

 • er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
 • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of

ongewenste situatie te beëindigen;

 • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving en/of situatie;
 • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

Wanneer de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig

strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de vertrouwenscontactpersoon het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen.

Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de vertrouwenscontactpersoon. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

 1. Rapportage aan bestuur

De vertrouwenscontactpersoon brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt

geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen

(zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).

 1. Verslaglegging

De vertrouwenscontactpersoon legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld, het registratieformulier voor de vertrouwenspersoon en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur.

Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De vertrouwenscontactpersoon beheert dit archief.

 1. Signalen

Bij vermoedens van seksuele intimidatie, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, licht de vertrouwenscontactpersoon het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de vertrouwenscontactpersoon daar niet mee belast. Ook wordt de vertrouwenscontactpersoon niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

Bijlage 1


Gegevens vertrouwenscontactpersoon Flashing Heiloo

Petra Vervoort
Zevenhuizerlaan 13
1851 MR Heiloo
T 06 15178645
M vervoortpetra@gmail.com

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.