Nieuws

Ledenadministratie

Bij Flashing Heiloo kan je 3 keer gratis meetrainen om te kijken of je basketball een leuke sport vindt. Daarna kan je je aanmelden als lid. Dat kan via het aanmeldingsformulier van Flashing Heiloo. Aanmeldingsformulieren zijn te downloaden vanaf deze site :

 Inschrijfformulier Flashing Heiloo

pdf

Als je nog minderjarig bent moet het aanmeldingsformulier mede ondertekend worden door een ouder/voogd. Bij het aanmeldingsformulier moet je een pasfoto toevoegen voor het aanvragen van de spelerspas. Zonder geldige spelerspas kun je niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

Het aanmeldingsformulier (inclusief de noodzakelijke pasfoto) kun je opsturen naar:

Ledenadministratie Flashing Heiloo
p/a Frank Knegt
De Schoren 17
1852 BL Heiloo
Tel. 06-53917356
e-mail: ledenadministratie@flashing-heiloo.nl

Specifieke regels (NBB richtlijnen) voor het aanmelden van leden voor basketball.

Ben je de afgelopen vijf jaar lid geweest van een andere basketballvereniging, dan moet je eerst een zgn. schuldvrijverklaringsformulier opvragen. De procedure hiervoor is te downloaden onder “downloads” van de van de NBB. Als je dit formulier hebt ontvangen kun  je dat met de overige bescheiden inleveren op bovengenoemd adres. De website van de NBB is hier te vinden:

website Afdeling Noord Holland


Opzeggen lidmaatschap

Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 1 juli. Opzegging door of namens het lid voor het nieuwe verenigingsjaar dient te geschieden vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar door schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven of als poststuk met ontvangstbewijs bij het bestuur.
Indien het lidmaatschap tussen 1 juni en 1 september van een lopend verenigingsjaar wordt opgezet is 50 % van het contributiebedrag verschuldigd met daarbij € 25,= aan administratieve heffing.

Indien het lidmaatschap na 1 september van het lopende verenigingsjaar wordt opgezet is 100 % van het contributiebedrag verschuldigd.

 

Leden dienen zich schriftelijk af te melden bij:

Ledenadministratie Flashing Heiloo
p/a F. Knegt
De Schoren 17
1852 BL  Heiloo
e-mail: ledenadministratie@flashing-heiloo.nl

In verband met contributieafdracht afmelden voor 1 juni. Doe je het later, dan ben je aanvullende contributie verplicht.


(Adres)wijzigingen
Adreswijzigingen, maar ook mailadreswijzigingen en wijzigingen van mobiele nummers doorgeven aan:

Ledenadministratie Flashing Heiloo
p/a Frank Knegt
De Schoren 17
1852 BL  Heiloo
e-mail: ledenadministratie@flashing-heiloo.nl


Contributie
Flashing Heiloo stuurt je een factuur ten behoeve van de contributie. De mogelijkheid bestaat om de contributie in twee delen te betalen. In de contributie is een bedrag opgenomen voor een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering die de NBB voor al haar leden heeft afgesloten.

Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de contributie tijdig is voldaan. Leden met een betalingsachterstand worden hierover schriftelijk geïnformeerd en aangesproken. Mocht de betaling na twee schriftelijke herinneringen uitblijven dan volgt uitsluiting van de training en wedstrijden.

Sindskort hebben wij een brochure voor nieuwe leden vervaardigd. U kunt deze hieronder downloaden. Het document is 7,5Mb.

welkom bij Flashing Heiloo

pdf

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.