Nieuws

Beleidsplan arbitrage

Flashing Heiloo probeert goede basketballers op te leiden en zowel met de jeugd als met de senioren liefst op rayonniveau te spelen. Het opleidingsplan FLASH biedt de trainers een goed uitgangspunt om tot kwalitatief goede trainingen te komen. Voor het leiden van de wedstrijden zijn scheidsrechters nodig. Het volstaat niet om als vereniging alleen spelers op te leiden. Scheidsrechters zijn net zo belangrijk en dienen binnen onze vereniging ook als belangrijk beschouwd te worden. Vandaar dat wij naast goede spelers ook goede scheidrechters willen opleiden.

Uitgangspunten

Flashing Heiloo hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

 1. Al onze leden dienen minimaal het F scheidsrechtersdiploma te behalen
 2. F scheidsrechters worden begeleid om op een hoger niveau te komen
 3. Spelers die op rayon niveau spelen en ouder zijn dan 18 jaar zijn verplicht het E scheidsrechtersdiploma te behalen
 4. Een team dat op rayonniveau speelt is verantwoordelijk voor het leveren van scheidsrechters aan de bond
 5. Flashing Heiloo hanteert clubregels op het gebied van sportiviteit en respect en heeft regels voor arbiters, juryleden, zaaldienst en toeschouwers
 6. Flashing Heiloo hanteert een bonus- en boetebeleid
 7. Flashing Heiloo stelt een persoon aan die de poule wedstrijden verdeelt onder de poule scheidsrechters

 

Ad 1: F scheidsrechtersdiploma

Wij organiseren om het jaar een F scheidsrechterscursus voor leden van 15 jaar of ouder die nog geen F diploma hebben. Deelname is voor deze leden verplicht, alleen met door de organisator van de cursus geaccepteerde redenen kan van de verplichting afgeweken worden.
Ad 2: F scheidsrechters begeleiden: talent ontwikkeling

Wij zien in dat we een klimaat moeten creëren waarbij het leuk gaat worden voor een speler om zich te ontwikkelen als scheidsrechter. Leden vanaf de leeftijd van 16 jaar benaderen wij om deel te gaan nemen in een opleidingsklas, de zogenaamde F-poule. Scheidsrechters uit de F-poule fluiten vaker. Zij krijgen per wedstrijd een vergoeding van € 7,50. Aan de hand van het begeleidingsformulier van de NBB worden zij elke wedstrijd die zij fluiten begeleid. Elke 2 maanden komen zij bijeen om te bespreken hoe het gaat. Doelstelling is dat zij als zij er aan toe zijn de E cursus gaan volgen en later doorstromen naar D niveau.

 

Ad 3:

Iedereen die rayon speelt dient E scheidsrechter te zijn. Het Bestuur kan spelers die dit weigeren een speelverbod opleggen.
Ad 4:

Het team dat op rayonniveau speelt is vanaf de U18 verantwoordelijk voor het leveren van scheidsrechters aan de bond. De vereniging heeft een inspanningsverplichting het team daarbij maximaal te ondersteunen.
Ad 5: clubregels

Clubregels voor de jurytafel:

 • Op tijd aanwezig zijn (minimaal 10 minuten voor aanvang)
 • Correct en onpartijdig gedrag achter de jurytafel
 • Volledige concentratie
 • Op de hoogte zijn van de regels
 • Geen commentaar leveren op arbiters, spelers en tegenstanders

 

Clubregels voor de arbiters:

 • Op tijd aanwezig zijn (minimaal 10 minuten voor aanvang)
 • Correct onpartijdig gedrag naar alle betrokkenen (spelers, coaches, jurytafel)
 • Volledige concentratie
 • Betrokken zijn bij de wedstrijd
 • Gedecideerd optreden
 • Op de hoogte zijn van de spelregels

 

Clubregels voor de zaaldienst:

 • 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn om alles klaar te zetten
 • De wedstrijden op tijd laten aanvangen
 • Spelerskaarten van de niet-rayonteams controleren
 • Bonus/malus systeem goed registreren
 • Aanspreekpunt voor eigen leden.
 • Aanspreekpunt voor bezoekers ( o.a. kleedkamers wijzen).
 • De zorg voor de jurytafel, waarbij inbegrepen het assisteren van de juryleden bij problemen, onvoldoende kennis en/of ervaring
 • De zorg voor de arbiters
 • Aanspreekpunt voor de arbiters en de schrijvers
 • Personen met buiten schoenen aan uit de zaal verwijderen
 • Wedstrijdsheet en bonus/malus registratie afgeven bij distributiepunt

 

Clubregels voor leden (algemeen) en toeschouwers / ouders:

 • Besluiten van arbiters respecteren en accepteren
 • Besluiten van coaches respecteren en accepteren
 • Sportief gedrag in en buiten het veld
 • Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen

Sportiviteit en respect:

Flashing Heiloo heeft een reglement sportiviteit en respect als onderdeel van het huishoudelijk reglement. Jaarlijks dient dit onder de aandacht gebracht te worden van de coaches en spelers.

 

Ad 6: bonus- en boetebeleid

 

Clubscheidsrechters

 
Situatie Bonus/Boete Verdere aanpak
Invallen op verzoek zaalleiding € 10 bonus Nb. Dit geldt ook als er geen boete valt (bijv. fout inplannen).
Eerste keer niet opkomen € 10 boete Niet spelen, voordat boete is betaald bij beheerder bonus- en boetepot.
Tweede keer niet opkomen € 10 boete Idem als hierboven, daarbij in ieder geval 1 wedstrijd schorsing.
Derde keer niet opkomen € 20 boete Idem als hierboven.
Vierde keer niet opkomen Gesprek met bestuur; in principe blijvend speelverbod.
Spelverbod wordt niet opgevolgd door team / coach € 50 Gesprek van team en/of coach met het bestuur. Maximale sanctie is het uit de competitie nemen van het team.

 

Clubschrijvers

Idem als hierboven, maar boetebedragen gedeeld door 2.

 

Rayonscheidsrechters

Situatie Bonus/Boete Verdere aanpak
Invallen op verzoek scheidsrechterscommissie € 20 bonus
Niet opkomen Boete vastgesteld door bond Speelverbod voor de wedstrijd opvolgend aan de wedstrijd waarbij niet werd opgekomen.
Tweede keer niet opkomen Boete vastgesteld door bond Opnieuw een speelverbod voor de wedstrijd opvolgend aan de wedstrijd waarbij niet werd opgekomen. Gesprek met bestuur waarbij opnieuw gewezen wordt op de consequenties van 3x niet opkomen.
Derde keer niet opkomen Boete vastgesteld door bond De scheidsrechter en/of de poule waarin de scheidsrechter zit wordt teruggetrokken. Het team van de scheidsrechter die 3x niet is opgekomen dient binnen de door de bond gestelde termijn een 100 % scheidsrechter te leveren. Anders volgt een door de bond opgelegd speelverbod voor het betreffende team.

 

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.